Jazyková výchova pro cizince

LOGOPEDICKÁ PREVENCE-JAZYKOVÁ VÝCHOVA PRO CIZINCE

Jelikož do naší mateřské školy je zapsáno i hodně dětí - cizinců, rozhodli jsme se věnovat zvýšenou pozornou jazykové výchově. Důraz je v prvním řadě kladen na perfektní zvládnutí českého jazyka v mluveném projevu – sociální komunikace. To znamená, že dítě z jazykově odlišného prostředí před nástupem do základní školy splňuje kompetence jazykové, tj. plynule zvládá jazyk, kterým se na základní škole vyučuje.


Věnovat zvýšenou pozornost jazykové výchově je samozřejmě potřebné pro všechny děti, bez ohledu na to, z jakého jazykového a kulturně odlišného prostředí pocházejí. Na aktivní komunikaci v českém jazyce bezprostředně navazuje projekt logopedická prevence.


Tento projekt byl vypracován pro potřebu jazykové výchovy a logopedické prevence v mateřských školách. Část týkající se logopedické prevence byla konzultována s klinickým logopedem. Pedagogická část vychází z RVP-PV z r. 2004 a je v souladu s Mezinárodní normou pro klasifikaci a vzdělávání.


Projekt logopedické prevence je zaměřen na:

- správné dýchání, hospodaření s dechem, správnou intonaci a tempo řeči
- před-artikulační cviky na rozpohybování mluvidel
- artikulační cviky, správné vyvození hlásky, učit se používat vhodnou intenzitu hlasu
- rozvoj řeči, jazykovou výchovu, správné tvoření vět, srozumitelné a plynulé vyjadřování
- tvoření rozvité věty, jednoduchých souvětí, obohacování slovní zásoby o
podstatná jména, přídavná jména, slovesa atd., zaměření na sociální komunikaci, rozvoj vyjadřovací obratnosti pomocí her


Dále na rozvoj:

jemné motoriky – cvičení s relaxačními míčky, činnosti na její rozvoj
grafomotoriky – cvičení uvolňujících cviků (prsty, zápěstí, paže), správné držení psacího náčiní, poloha při psaní
hrubé motoriky – cvičení obratnosti a koordinace pohybu, relaxace


Cvičení paměti:

zrakové, sluchové a pohybové, diferenciace

Děti si dále procvičí percepční funkce – smyslové vnímání – zrakové a sluchové.

 

Rychlý kontakt

 

O nás

Plány MŠ

Top